בודק שכר מוסמך

משמעות בודק שכר מוסמך ותפקידו

חוק הגברת האכיפה של דיני העבודה נועד להגן על העובדים

על ידי הוספת אכיפה מנהלית/ פלילית אשר חלה על מעסיקים, נושאי משרה ומזמין שירות

במסגרת האכיפה משרד העבודה שולח התראות מנהליות ו/או קנסות למעסיקים, לנושאי משרה ומזמיני שירות.

בודק שכר מוסמך  הוא מי שסיים הכשרה וקיבל תעודת הכרה  על ידי משרד העבודה

תפקידו של בודק שכר

לבצע בדיקת שכר תקופתית לבחינת עמידת חברה או קבלן שירותים בתנאי העבודה תשע"ב -2011 הניתנים לעובדים בהתאם לחוק הגברת האכיפה של דיני עבודה ולמנוע הפרת זכויות עובדים.

למנוע הפרת זכויות עובדים והוצאת אישור בודק שכר מוסמך לפיו המעסיק הפסיק את ההפרה ותיקון אותה , ככל שהיא ניתנן לתיקון בהתאם לסעיף 1.